Ønsker du å lære å fly paraglider?

Informasjon om begynnerkurs i paragliding


I klubben har vi egen instruktør og starter opp kurs høsten 2018.
Vi har det du trenger av utstyr, det eneste du trenger er friluftstøy til vinterbruk. Mer info under bildene.

  

  

          


Hallingdal paragliderklubb ønsker velkommen til begynnerkurs i paragliding.


Hallingdal paragliderklubb har ingen lang historie. De fleste av medlemmene har tatt sin utdannelse gjennom Oslo paragliderklubb. De siste årene har vi kurset elever, og fulgt opp egne medlemmer i egen klubb. Klubben har egen minibuss, og det er lagt ned mye dugnadsarbeid med å planere og forbedre startsteder i Å log Geilo. Vi ønsker å utvikle klubben, og eneste måten å sikre utvikling på, er å utdanne flere piloter.

I mai 2009 arrangerte Hallingdal norgescup i paragliding. Det var et fantastisk arrangement. Klubben har også i år fått tildelt norgescup.

Vi ønsker deg velkommen til begynnerkurs i paragliding.

 

Info om kurset

Vi kommer til å arrangere kurset fleksibelt. Det vil si at vi prøver å sette opp kursdager som passer alle. Kursplan blir satt opp første kursdag. ).

 Du skal I løpet av få dager lære å ta av, fly og lande i en mellomstadiebakke. Det vil si at du svever 1-5 meter over bakken. Senere noe høyere.

 

Den praktiske delen av kurset avsluttes med høydeturer, der høydeforskjellen er mer en 250 meter. Vi kommer til å å bruke Liagardene på Ål som læringsarena, men vi må også bruke andre starter i løpet av kurset. Du skal ha min. 10 godkjente høydeturer med godkjente øvelser.

 

Du skal også lære mye teori, og det er mye å sette seg inn i. Du skal lære om meteorologi, aerodynamikk, praktisk flyging, lover og regler, materialkunnskap og førstehjelp. Til slutt er det en teoriprøve som omhandler alle emner.

 

Å lære å fly er på mange måter ganske likt med det å lære å kjøre bil, men det er selvfølgelig også mange ulikheter. En av ulikhetene er at man i paragliding ikke har kjørelærer ved siden av seg, som kan ta over dersom du ikke mestrer situasjonen. I paragliding bruker vi radio til å kommunisere, og vi bruker flyplan for å planlegge turen. Det er derfor viktig at du ikke avviker fra flyplanen som du bestemmer sammen med instruktør. Det er også viktig at du utfører flygingen og øvingene etter instruksjon. Er du usikker så spør.

Etter endt kurs har du fått sertifikat trinn 2(PP2). Du kan da fly selvstendig i henhold til håndboka.

Etter at du har fått flyerfaring kan ta utsjekk til PP3(pilot). Du fortsetter å fly, og etter en tid kan du ta utsjekk på PP4. For å få utsjekk på PP4 må du delta og få godkjent et sikkerhetskurs. Kurset arrangeres som regel i Aurland. De fleste i Hallingdal Paragliderklubb har utsjekk på PP4. Skulle du ønske å gå videre, så er PP5 det øverste pilottrinnet. PP5 er for distanseflyging og konkurranseflyging.

Det fines egen utsjekker for tandem, hjelpeinstruktør, instruktør, sikkehetskursinstruktør, akro, hjelpemotor og speedgliding. Du lærer mer om dette på kurset.

 

Hva bør du ha med?

 

Hjelm*. Man får låne hjelm på kurset. Fottøy* med god ankelstøtte og stive såler (fjellstøvler eller støvel beregnet for paragliding). Hansker er viktig da man kan skjære/svi seg på linene, samt at det kan bli kaldt i luften. Ta med matpakke og mye drikke.

Klær. Ta med deg varme klær, vi blir mye ute. Ull innerst og vindtette klær ytterst.

*Skotøy som angitt og hjelm er påbudt for å delta på kurs.

 

 

Påmelding:

Skjer ved at du ringer 99574004 (Lennart Artmann) og melder deg på, og betaler kursavgiften. Betaling må skje senest ved kursstart. Kursavgiften betales til konto nr. 2333.50.20227. Merk; kurs. Ta med bekreftelse på innbetaling først kursdag.

 

 

Kursprisen inkluderer følgende:

Lån av alt utstyr under kurset: Paraglider, seletøy og hjelm. Kursmateriell: Lærebøker, håndbok og loggbok. Medlemskap i Hallingdal Paragliderklubb, Medlemskap i Norges Luftsportsforbund.

Tidsskriftet ”Fri Flukt” som holder deg oppdatert på hva som skjer i PG- og HG-miljøet i Norge. ␣ Personlig ulykkesforsikring (gjelder hele verden) og 3. mannsforsikring** ved utøvelse av paragliding.

**Gjelder bare i Skandinavia og Island.

Dersom du har kjøpt kursutstyr før kurs, og dette er egnet å bruke på kurs, får du redusert kursavgift. Vi anbefaler likevel at du venter med å kjøpe utstyr til etter kurs. Da er du bedre i stand til å vurdere hva du skal ha. Eleven skal ha utsjekk/godkjenning på utstyr etter endt kurs.

Transport til start på høydeturer, så må du regne med å betale for transporten. Dersom vi skal bruke minibussen, så er det mulig å kjøpe klippekort. I forbindelse med mellomstadieturer, så er vi avhengig av å bruke skuter for å komme fram til plassen, og bruk av skuter til å hente elever og frakte elever til start. Du må derfor regne med å dele på bensinutgifter.

Det meste av det du betaler i kuravgift går til bøker og forsikringer. Resten av pengene går til klubben, altså deg.

 

Kontrakt for begynnerkurs i paragliding:

Kontrakten gjelder mellom eleven og Hallingdal Pargliderklubb. Gjeldende instruktør undertegner på vegne av Klubben.

 

 

Hallingdal Paragliderklubb forpliktelser:

1.1 Klubben forplikter seg til å følge ”Håndbok for Paragliding” § 7.2.1 – 7.2.8 vedrørende begynnerutdanning i paragliding. (Se Håndbok).

1.2 Klubben følger utdanningsprogrammet Para Pro, og vi vil undervise for å gi de teoretiske og praktiske ferdighetene som skal kunnes for å få elevbevis Para Pro trinn 2. (Se Håndbok § 9.3).

1.3 Da paragliding er en vær og individavhengig sport, er det ikke sikkert kurset/eleven blir ferdig på normert tid. Klubben vil da tilby oppfølgingshelger/dager, eller plass på andre kurs. Det forutsettes at eleven viser eget initiativ og deltar på det oppfølgingstilbud klubben gir (se punkt 2.3). Dette punktet gjelder ikke hvis eleven er funnet uskikket til å drive med paragliding jfr. punkt 1.4.

1.4 Hallingdal Paragliderklubb har rett til å ikke utstede lisens og avbryte undervisningsforholdet hvis instruktøren(e) vurderer eleven som uskikket til å inneha lisens og drive med paragliding.

Dette vil i så fall skje etter drøfting med andre instruktører og evt. klubbens faglige leder. Fare for elevens, eller andres liv og helse vil være av avgjørende betydning. Hvis dette skjer før 1. høydetur vil eleven få refundert kr 500 av kursprisen. Etter dette refunderes intet. Det er verdt å merke seg at dette skjer svært sjeldent.

Elevens forpliktelser:

2.1 Levere korrekt utfylte papirer til klubbben, til riktig tid. Hallingdal pargliderklubb kommuniserer med elevene pr e-post, vi forutsetter at eleven oppgir gyldig e-post som sjekkes ofte.

2.2 Eleven er påmeldt når kursavgiften er betalt. Hvis det blir overtegning til et kurs, vil datoen for innbetalingen være gjeldende. Man vil da få tilbud om refusjon av beløpet, eller plass på et annet kurs.

2.3 Deltar på teori / praktisk undervisning som følger kursopplegget og evt de oppfølgingstilbud som kommer i ettertid. Hvis man ikke deltar, fristilles Hallingdal Pargliderklubb fra å tilby videre oppfølging, og kan evt. kreve betaling for dette. Eleven plikter også å gi tilbakemelding hvis vedkommende ikke stiller på påmeldt kursopplegg.

2.4 Eleven skal lytte til, og følge instruktørenes anbefalinger og ordre. Instruktøren har rett til å nekte en elev å utføre en paragliderrelatert handling, men kan selvsagt ikke pålegge eleven å gjøre noe han / hun ikke ønsker.

2.5 Gi hovedinstuktør all informasjon vedrørende egen helse som kan ha påvirkning for utøvelse av paragliding, både fysiske og psykiske lidelser.

Noen fysiske lidelser som kan ha innvirkning på utøvelse av sporten: Epilepsi, diabetes, nedsatt hørsel / syn, muskel eller skjelettplager, astma, hjerte/lunge lidelser.

Noen psykiske lidelser som kan ha betyding for utøvelse av sporten: Alle former for angst, depresjon og tvangslidelser.

Hvis instruktøren er i tvil kan det bes om bekreftelse/utredning fra lege.

Det er ikke sagt at du diskvalifiseres til å drive med paragliding hvis du har noen av disse lidelsene, eller har andre fysiske/psykiske problemer. Det er likevel viktig at du har en samtale med en instruktør, som har taushetsplikt.

2.6 Som medlem av Norges Idrettsforbund er Hallingdal Pargliderklubb underlagt samme regler som andre klubber hva gjelder doping, alkohol og narkotiske stoffer. Dette er selvsagt strengt forbudt brukt i forbindelse med paragliding. Ellers gjelder samme regler som ved bilkjøring. Konsulter evt. med lege og instruktør hvis du er usikker på for eksempel medisinbruk.

2.7 Flygeaktiviteter innebærer en risiko for personskade som ikke kan elimineres til tross for de forhåndsregler som tas, og man påtar seg frivillig den risiko for skader som er forbundet med flygeaktivitetene.

Undertegnede erklærer herved å ikke ville holde de ansvarlige for nybegynnerkurset; instruktørene, HP/NLF (inkl. NLFs medlemsklubber) eller NLFs (inkl. NLFs medlemsklubbers) ansatte og øvrige representanter erstatningsansvarlig som følge av skader på min person, eller andre typer av skader oppstått i forbindelse med flygeaktivitetene som gjennomføres på nybegynnerkurset. Erklæringen er også bindende for pårørende/etterlatte/arvinger. Det vil også tegnes en egen erklæring første kursdag.

2.8 Eleven får utdelt eget utstyr på kurset. Dette er man ansvarlig for så lenge kurset pågår. Slitasje/uhell som følger av normalt bruk under kurset er eleven ikke ansvarlig for, såfremt det ikke er handlet grovt uaktsomt eller med forsett. Under kurset er eleven selv ansvarlig for at utstyret blir oppebevart trygt og forblir komplett til det leveres inn. Hallingdal Pargliderklubb vil kreve erstatning for bortkommet utstyr.

2.9 Hvis du grunnet sykdom ikke kan delta på et kurs før dette er påbegynt, må du gi beskjed om dette til instruktør så snart det er kjent. Du må også sende bekreftelse fra lege. Du vil da få tilbud om refusjon av kursbeløp eller plass på nytt kurs.

Skulle du bli syk/skadet under eller på kurs, eller møte syk/skadet så du ikke kan delta, vil du ikke få refusjon, men tilbud om plass på et senere kurs.

 

Jeg har lest, forstått og vil følge denne kontrakten:

Dato___________Sted:________Signatur____________________________________________

Elev

Dato___________Sted:________Signatur______________________________PI nr:_________

Instruktør undertegner på vegne av Hallingdal Paragliderklubb


Er du interessert i å bli pilot, kontakt vår instruktør Lennart, tlf 99 57 40 04.

Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4